ویژگی های رب گوجه منجی که ثابت میکند ارزش یک بار امتحان کردن را دارد!